RODO

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Miejskim Przedszkolu Nr  6 w Bochni

Szanowni Państwo

Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz w trosce o ochronę Państwa danych osobowych przedstawiamy klauzulę informacyjną, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Miejskim Przedszkolu Nr 2, ul. Legionów Polskich 8, 32-700 Bochnia:

  1. Miejskie Przedszkole Nr 6 w Bochni gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności Prawa Oświatowego, Karty Nauczyciela i Kodeksu Pracy w celu realizacji zdań statutowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 6.
  3. Przedszkole co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw.
  4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
  6. Przedszkole nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.
  7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Przedszkola z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Miejskiego Przedszkola Nr 6 pocztą elektroniczną: przedszkole@przedszkole6.bochnia.org lub telefonicznie: 14 612- 38-16