Załącznik

do Zarządzenia wewnętrznego nr 7/2011

Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 6 w Bochni

z dnia 28 kwietnia 2011r.

 

 

 

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 6 W BOCHNI

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§1

Regulamin organizacyjny Miejskiego Przedszkola nr 6 w Bochni zwany dalej „Regulaminem”, określa wewnętrzną strukturę organizacyjną przedszkola, zasady jego funkcjonowania oraz zakres działania stanowisk pracy obejmujący zadania, uprawnienia/kompetencje/ zasady współpracy.

§2

 1. Podstawą funkcjonowania Miejskiego Przedszkola nr 6 w Bochni jest Uchwała Nr VIII/76/99 Rady Miejskiej w Bochni z dnia 29 kwietnia 1999r. w sprawie zmiany formy organizacyjno-prawnej Miejskich Przedszkoli w Bochni oraz orzeczenie organizacyjne Miejskiego Przedszkola nr 3 w Bochni /załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 134/08 Burmistrza Miasta Bochnia z dnia 16 maja 2008r.
  w sprawie ustalenia orzeczeń organizacyjnych miejskich przedszkoli/.
 2. Miejskie Przedszkole nr 6 w Bochni – nazwa skrócona MP6, jest jednostką budżetową Gminy Miasta Bochnia, nie posiadającą osobowości prawnej.
 3. Organizację MP6 określa Regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Dyrektora MP6.
  Szczegółowa organizacja pracy przedszkola w danym roku szkolnym określana jest corocznie Zarządzeniem Burmistrza Miasta Bochnia. MP6 organizuje pracę na podstawie zatwierdzanego corocznie arkusza organizacyjnego przedszkola oraz zgodnie z postanowieniami Statutu przedszkola.
 4. MP6 pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 630-1630. Indywidualne
  odstępstwa są możliwe wyłącznie za zgodą Dyrektora MP6.

 

 

Rozdział 2

Zasady kierowania przedszkolem

 

§3

 1. Nadzór nad przedszkolem jest sprawowany przez:
  1. organ prowadzący – Gmina Miasta Bochnia
  2. organ nadzoru pedagogicznego – Kurator Oświaty w Krakowie
 2. Obsługa finansowo-księgowa powierzona jest Miejskiemu Zespołowi Edukacji
  w Bochni.

 

§4

 1. Pracą MP6 kieruje Dyrektor MP6, który podlega bezpośrednio Burmistrzowi Miasta Bochnia.
 2. Dyrektor MP6 jest bezpośrednim przełożonym pracowników przedszkola.
 3. Dyrektora MP6 w czasie nieobecności zastępuje wyznaczony przez Dyrektora MP6 nauczyciel MP6.

 

 

Rozdział 3

Organizacja i zasady funkcjonowania przedszkola

 

§5

 1. Strukturę organizacyjną MP6 w Bochni opracowuje Dyrektor MP6.
 2. Struktura organizacyjna jest integralną częścią Regulaminu i obejmuje wykaz stanowisk (załącznik do Regulaminu):
  1. kierownictwo jednoosobowe – dyrektor przedszkola
  2. pracownicy pedagogiczni – nauczyciele
  3. pracownicy administracji – intendent
  4. pracownicy obsługi – pomoc nauczyciela, kucharka, pomoc kuchenna, starsza woźna oddziałowa, konserwator.

 

§6

Przedszkole działa w oparciu o następujące zasady:

 1. praworządności,
 2. służebności wobec społeczeństwa,
 3. racjonalnego gospodarowania mieniem,
 4. jednoosobowego kierownictwa,
 5. kontroli zarządczej,
 6. podziału zadań pomiędzy personelem, zgodnie z kompetencjami,
 7. wzajemnego współdziałania.

 

§7

 1. Pracownicy przedszkola podczas wykonywania swoich obowiązków i zadań kierują się przepisami prawa, do przestrzegania którego są zobowiązani.
 2. Wszyscy pracownicy są zobowiązani do współdziałania ze sobą w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków służbowych.

 

§8

 1. Gospodarowanie środkami rzeczowymi i majątkiem odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny, z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem przedszkola.
 2. MP6 działa w oparciu o plan finansowy zatwierdzony przez Dyrektora MP6 i rozlicza się z budżetem Gminy Miasta Bochnia na zasadach określonych ustawą o finansach publicznych.
 3. Zakupy i remonty bieżące są realizowane zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.

 

 

Rozdział 4

Zakres działania i kompetencje

 

§9

Do zakresu działania i kompetencji dyrektora należy w szczególności:

 1. reprezentowanie przedszkola na zewnątrz,
 2. kierowanie bieżącymi sprawami przedszkola,
 3. wydawanie zarządzeń wewnętrznych w zakresie swoich kompetencji,
 4. wydawanie indywidualnych poleceń dla pracowników przedszkola w zakresie ich zadań,
 5. wydawanie decyzji w obrębie swoich kompetencji,
 6. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego i pracodawcy wobec pracowników przedszkola, w tym także ich zatrudnianie i zwalnianie,
 7. przeprowadzania kontroli wewnętrznej w przedszkolu,
 8. sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad nauczycielami,
 9. wprowadzanie zmian do niniejszego regulaminu.

 

§10

Nauczyciel odpowiada za zdrowie, bezpieczeństwo i opiekę powierzonych mu wychowanków oraz za prawidłowy przebieg procesu dydaktyczno-wychowawczego.

 

§11

Do zakresu działania i kompetencji intendenta należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania żywienia w przedszkolu, a w szczególności:

 1. zaopatrywanie w żywność i prowadzenie wymaganej dokumentacji,
 2. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad funkcjonowaniem kuchni.

 

§12

Do zakresu działania i kompetencji starszego referenta należy obsługa administracyjno-kadrowo przedszkola według zasad określonych w odrębnych przepisach.

 

§13

Do zadań pracowników obsługi /pomoc nauczyciela, starsza woźna oddziałowa, konserwator/ należy w szczególności:

 1. organizacja i zapewnienie odpowiednich warunków do pracy w przedszkolu,
 2. utrzymanie czystości w budynku przedszkola i otoczeniu.

 

§14

Do zadań pracowników obsługi /pomoc kuchenna, kucharka/ należy w szczególności:

 1. przygotowywanie posiłków dla dzieci zgodnie z zasadami HACCAP.

 

§15

 1. Szczegółowe zadania, kompetencje na poszczególnych stanowiskach pracy określone są w Statucie MP6.
 2. Przydziały czynności i obowiązków zatwierdzone przez dyrektora i przyjęte do realizacji przez pracownika znajdują się w aktach osobowych pracowników.

 

 

Rozdział 6

Obieg dokumentów

 

§16

 1. Obieg dokumentów w przedszkolu określa instrukcja kancelaryjna opracowana na podstawie odrębnych przepisów.
 2. W przedszkolu funkcjonuje jednolity rzeczowy wykaz akt.
 3. Przy wysyłaniu korespondencji MP6 używa symbolu MP6.

 

§17

Obieg dokumentów finansowych określa zarządzenie dyrektora w sprawie określenia polityki rachunkowości przedszkola.

 

 

Rozdział 7

Organizacja rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków

 

§18

 1. Rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków w przedszkolu odbywa się zgodnie z opracowaną procedurą skarg i wniosków.
 2. Szczegółowy tryb ewidencjonowania oraz przyjmowania skarg i wniosków określił Dyrektor w drodze zarządzenia.

 

§19

 1. Dyrektor przyjmuje interesantów również w sprawach skarg i wniosków na zasadach określonych w procedurze o której mowa w § 18.
 2. Wszystkie skargi wpływające do przedszkola lub wnoszone ustnie w ramach przyjęć interesantów podlegają rejestracji w rejestrze skarg i wniosków.

 

§20

Rejestr skarg i wniosków znajduje sie w kancelarii przedszkola.

 

§21

Przyjmowanie, rozpatrywanie, załatwianie oraz ewidencjonowanie skarg i wniosków w przedszkolu koordynuje Dyrektor.

 

 

Rozdział 8

Działalność kontrolna w przedszkolu

 

§22

 1. Kontrola obejmuje ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań przedszkola w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.
 2. Celem kontroli zarządczej jest w szczególności:
  1. zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
  2. skuteczność i efektywność działania,
  3. wiarygodność sprawozdań,
  4. ochrona zasobów,
  5. przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania,
  6. efektywność i skuteczność przepływu informacji,
  7. zarządzanie ryzykiem w obszarze realizacji celów i zadań.

 

 

Rozdział 9

Postanowienia końcowe

 

§23

Dyrektor MP6 rozstrzyga w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem oraz w sprawach dotyczących interpretacji poszczególnych jego postanowień.

 

§24

Zmiany niniejszego Regulaminu następują w drodze zarządzenia wewnętrznego Dyrektora MP6.

 

 

Bochnia, dn……………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MP6-021-…../11

ZARZĄDZENIE wewnętrzne nr ……./2011

Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 6 w Bochni

z dnia …………………….. 2011 roku,

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Miejskiego Przedszkola nr 6 w Bochni

 

Na podstawie art.33 ust.2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz Statutu Miejskiego Przedszkola nr 6 w Bochni

zarządzam co następuję:

 

§1

Wprowadzam Regulamin organizacyjny Miejskiego Przedszkola nr 6 w Bochni, który określa wewnętrzną strukturę organizacyjną przedszkola, zasady jego funkcjonowania oraz zakres działania stanowisk pracy obejmujący zadania, uprawnienia/kompetencje/ zasady współpracy, w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

 

§2

Traci moc poprzednio obowiązujący Regulamin organizacyjny Miejskiego Przedszkola nr 6 w Bochni z dnia 18-09-2006r.

 

§3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi przedszkola.

 

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z podpisania.

 

 

 

Zostałem zapoznana (-y) z treścią zarządzenia: