RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

 

6:30 – 8:15Schodzenie  się  dzieci. Zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji   pomysłów  dzieci:   zabawy   konstrukcyjne,   manipulacyjne, tematyczne, integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję  wzrokową,  słuchową, grafomotoryczną) rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniami dzieci ćwiczenia poranne.

8:15 – 8:30Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.

8:30 – 9:00Śniadanie.

9:00 – 10:00Realizacja  zadań  edukacyjnych  poprzez  zajęcia  z  całą  grupą. Zajęcia  dydaktyczne,  będące  realizacją  wybranych treści z programu wychowania przedszkolnego.

10:00 – 11:45Zabawy   ruchowe,   zajęcia   i   zabawy:   w   ogrodzie   przedszkolnym, podejmowane  z  własnej  inicjatywy  dzieci.  Zabawy   i   gry  sportowe oraz ćwiczenia   kształtujące    postawę    dziecka,    zabawy    swobodne i organizowane    na    placu    przedszkolnym,    spacery,     wycieczki i obserwacje  przyrodnicze.

11:45 – 12:00Czynności porządkowe, higieniczne, przygotowanie do obiadu.

12:00 – 12:30Obiad.

12:30- 14:00Odpoczynek  poobiedni

Dzieci młodsze – kwadrans  na  bajkę,  ćwiczenia relaksacyjne,   zabawy   tematyczne,   zajęcia    umuzykalniające

Dzieci starsze – praca z dzieckiem   zdolnym  i   dzieckiem z    potrzebami edukacyjnymi. Język angielski. Religia. Rytmika.

Zabawy   dowolne. zabawy  w  ogrodzie  przedszkolnym.

14:00 – 14:15Czynności porządkowe, higieniczne, przygotowanie do posiłku.

14:15 – 14:30Podwieczorek.

14:30 – 16:30Kontynuacja działalności edukacyjnej.

Dzieci młodsze –  Język angielski. Religia.

Zabawy   i   gry   dydaktyczne,  stolikowe,   ćwiczenia   indywidualne z dziećmi  dostosowane   do ich możliwości, zabawy dowolne według zainteresowań,   zajęcia  w  małych  zespołach.  Praca   stymulacyjno – kompensacyjna. Prace społeczno – użyteczne na rzecz grupy. Zabawy  w  ogrodzie  przedszkolnym.

Rozchodzenie  się  dzieci.

 

Szczegółowy  plan  dnia  dla  danego oddziału uzależniony jest od przyjętej  przez nauczyciela  pedagogicznej  koncepcji  pracy z grupą, jak i możliwości i potrzeb dzieci ustalonych w wyniku wstępnej diagnozy.

Zgodnie z Podstawą Programową stosuje się następujące proporcje zagospodarowania czasu przebywania dzieci w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym:

1) co najmniej jedną piątą czasu przeznaczono na zabawę (w tym czasie dzieci  bawią się same,

przy niewielkim udziale nauczyciela);

2) co najmniej jedną piątą czasu dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym,

w parku, na boisku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje

przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);

3) najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane

według Programu Wychowania Przedszkolnego;

4) pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciel dowolnie zagospodarowuje (w tej puli czasu

mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne)