Formy współpracy nauczycieli przedszkola z rodzicami

 

Wizerunek edukacji przedszkolnej w ostatnich czasach bardzo się zmienił. Upowszechnienie wychowania przedszkolnego, pozwoliło na zapewnienie dzieciom zorganizowanego środowiska wychowawczego, w którym niezależnie od sytuacji rodzinnych mogą one znaleźć właściwe warunki rozwoju i uzyskać odpowiednie przygotowanie do szkoły. Przedszkole z instytucji socjalnej , pełniącej głównie funkcję  opiekuńczą, potrzebną zwłaszcza rodzicom pracującym, przekształciło się w instytucję edukacyjną. Adresatami edukacji przedszkolnej są nie tylko dzieci ale i ich rodzice. Przedszkole bowiem organizuje swoją działalność w sposób dostosowany do potrzeb i. możliwości rozwojowych dziecka w kontakcie z rodzicami i środowiskiem społeczno – przyrodniczym

Bardzo  ważna jest korelacja ,  jaka zachodzi   między  jakością edukacji a poziomem  współpracy  przedszkola,  nauczycieli  i  rodziców. Partnerskie współuczestnictwo rodziców i nauczycieli  w procesie dydaktyczno -€“ wychowawczym  i opiekuńczym powinno być oparte  na wzajemnym szacunku, życzliwości otwartości i cierpliwości. Spełnienie tych warunków gwarantuje szansę na sukces .

W naszym przedszkolu dążymy do realizacji zadań wynikających ze współdziałania z rodzicami, a oferta jest bogata i różnorodna:

 •    rozmowy indywidualne
 •    zajęcia otwarte
 •    kącik dla rodziców
 •    zebrania ogólne i grupowe
 •    rodzinne spotkania popołudniowe
 •    uroczystości przedszkolne
 •    wycieczki
 •    strona internetowa przedszkola

Rozmowa indywidualna jest podstawową formą komunikowania się z rodzicami. Rodzice wówczas chętnie rozmawiają o dziecku, a nauczycielka może rozwiązywać sprawy odnoszące się tylko i wyłącznie do danego dziecka.

Ponadto udane kontakty indywidualne są najważniejszym źródłem zaufania ogółu rodziców do przedszkola. Prowadzone w atmosferze  zaufania o  dotychczasowym rozwoju, aktualnych problemach wychowawczych, zdrowotnych, co stwarza możliwość odnalezienia przyczyn i uwarunkowań oraz podejmowania skutecznych oddziaływań wychowawczych.

Pierwszy indywidualny kontakt z rodzicami rozpoczyna się już w czasie rekrutacji dzieci do przedszkola. Już od tych pierwszych kontaktów, opartych na życzliwości, zależy dalsza współpraca.

Codziennie, krótkie spotkania rano i popołudniem, kiedy rodzice przyprowadzają i odprowadzają dziecko z przedszkola są okazją do omówienia spraw nie cierpiących zwłoki.

Dorywcze rozmowy poranne i popołudniowe nie wystarczają. Trzeba często rozmów dłuższych. Dlatego w ramach współpracy z rodzicami  raz w tygodniu organizowane są  dyżury nauczycielek i  wtedy rodzice w określonych godzinach mogą przyjść na rozmowę.

Praca indywidualna z rodzicami to nie tylko rozmowy.

Jest to również szeroko pojęta pedagogizacja rodziców poprzez ,,kącik dla rodziców” w którym opiekunowie dziecka mogą się zatrzymać, poczekać, gdy trzeba, a przy okazji poczytać. W miejscu tym udostępnia się aktualne czasopisma pedagogiczne, wykaz książek, z którymi nauczyciel chciałby rodziców zapoznać.

Do stałych propozycji znajdujących się w ,,kąciku dla rodziców’’ należą:

– regulamin przedszkola określający ustawowe obowiązki dydaktyczno-wychowawcze placówki, obowiązki i uprawnienia rodziców,

– misja i wizja  przedszkola

– rozkład dnia – świadczący o tym, iż nie ma przypadkowości w pracy z dziećmi,

– zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne wynikające z rocznego planu pracy oraz planów miesięcznych poszczególnych grup wiekowych.

– jadłospisy i przepisy kulinarne,

– wystawki prac dziecięcych  w celu  możliwości porównania osiągnięć i zdolności dziecka z osiągnięciami innych dzieci.

– informacje dla rodziców o tematyce  zajęć

 

Metodą indywidualnego zbliżania rodziców do problemów wychowania przedszkolnego jest organizowanie zajęć otwartych.

Zajęcia tego typu w naszej placówce umożliwiają rodzicom obserwowanie swojego dziecka w czasie zabaw i zajęć w gronie rówieśników.

Organizowanie zajęć otwartych, to także sposób indywidualnego zbliżania rodziców do problemów wychowania w przedszkolu.

Pogodna atmosfera tych spotkań towarzyszący im radosny nastrój w wielu przypadkach zapoczątkowują porozumienie pedagogów przedszkolnych z domem rodzinnym dziecka.

Również skuteczną metodą, która wpływa na pedagogizację rodziców     są zebrania z rodzicami.

Na każdym zebraniu, rodzice, obok spraw bieżących, mają możliwość kontaktu (w zależności od aktualnych potrzeb) z psychologiem, rehabilitantem, lekarzem bądź innym specjalistą.

Celem zebrań ogólnych są doraźne sprawy organizacyjne, związane z określonymi wydarzeniami z życia przedszkola bądź też pogłębienie i poszerzenie wiedzy z zakresu teorii i praktyki pedagogicznej oraz znajomości potrzeb psychicznych i fizycznych dziecka.

W celu bezpośredniego włączenia rodziców w życie naszego przedszkola najbardziej efektywną rolę spełniają także zebrania grupowe.

Zaletą zebrań grupowych jest to, że odbywają się w małym gronie osób zainteresowanych problemami odniesionymi do określonej grupy wiekowej.

Celem tych spotkań podobnie jak celem spotkań indywidualnych jest zachęcenie rodziców do obcowania i zrozumienia dziecka.

W trakcie ich realizacji mamy możliwość poznania postaw rodzicielskich, ich poglądów na wychowanie, a nauczyciel ze swej strony podsumowania sposobów postępowania z dzieckiem.

Tematyka zebrań wypływa z bieżącej pracy z dziećmi i indywidualnych kontaktów z rodzicami.

Dużą rolę w kontaktach z przedszkolem a rodzicami odgrywa Rada Rodziców

Rada Rodziców to organ składający się z kilku osób wybranych z pośród rodziców na zebraniu ogólnym działający w oparciu o regulamin , jednakowy dla wszystkich Placówek oświatowo –wychowawczych.

Ciekawą formą i metodą zbliżania rodziców do wychowania w przedszkolu są rodzinne spotkania. Zapraszani są rodzice na specjalnie zorganizowane zajęcia, gdzie współpracując z dzieckiem, poznają przy okazji pracę nauczyciela.

Spotkania te, to także okazja do praktycznego zapoznania rodziców z nowymi trendami, innowacjami, na bazie których odbywa się działalność dydaktyczno-wychowawcza nauczyciela przedszkola.

Jest to na przykład

 •       realizacja scenariusza z pedagogiki zabawy,
 •       tańce integracyjne związane z porą roku lub konkretnym tematem,
 •       udział w gimnastyce ze specjalnymi zestawami dla dzieci i rodziców.

Jedną z powszechnie stosowanych form współpracy rodziców z przedszkolem jest organizowanie w naszej placówce uroczystości przedszkolnych, gdzie jako goście są zapraszani członkowie najbliższej rodziny: mamusie, tatusiowie, babcie, dziadkowie i rodzeństwo. Okazji jest wiele: Dzień Matki, Dzień Babci, Dzień Dziadka, Choinka, spotkania wigilijne, Dzień Dziecka czy bal Karnawałowy.

Uważamy , że wszelkie uroczystości przedszkolne są okazją do wzajemnego poznania. Rodzice zachęcani są do wspólnej organizacji tych imprez, przygotowując stroje, dekorując salę.

Jeszcze inną formą zbliżającą rodziców do wychowania w przedszkolu jest ich pomoc w przygotowaniu wycieczek bliższych i dalszych oraz czynne w nich uczestnictwo.

Prezentowane formy   współpracy z rodzicami realizowane naszym w przedszkolu stanowią podstawę do budowania rzeczywistych, a nie formalnych stosunków partnerstwa między nauczycielami i rodzicami, przedszkolem i domem; nie mają charakteru formalnego,€“ fasadowego; nie ograniczają się do sporadycznych i okazjonalnych kontaktów, a także nie wynikają z obowiązku, przymusu, nacisku i kontroli.

 

 

 

 

Bibliografia:

  S.Guz, Edukacja przedszkolna w okresie przemian, Warszawa 1996

Dudzińska, Wychowanie i nauczanie w przedszkolu, WSiP, Warszawa1983

A.Sawicka, Współpraca przedszkola z rodzicami, WSiP, Warszawa 1991

S.Stąpór – Ośmiałek, Jaka współpraca, ,,Wychowanie w Przedszkolu”, 1995 nr IV

M.Kwiatowska, Podstawy pedagogiki przedszkolnej, WSiP  Warszawa, 1985

M.Dmochowska, M.Dunin-Wąsowicz,Wychowanie w rodzinie i przedszkolu, WSiP Warszawa 1981

A.Sawicka, Współpraca przedszkola z rodzicami, WSiP  Warszawa,  1999

M. Kwiatowska, Podstawy pedagogiki przedszkolnej, WSiP Warszawa 1985

M.Dmochowska, M.Dunin-Wąsowicz, Wychowanie w rodzinie i przedszkolu,WSiP Warszawa 1982

A.Sawicka, Współpraca przedszkola z rodzicami, WSiP Warszawa 1991

M.Kwiatowska, Podstawy pedagogiki przedszkolnej. WSiP Warszawa 1985

S.Stąpór-Ośmiałek, Jaka współpraca, ,,Wychowanie w Przedszkolu” 1995,nr IV

M..Dmochowska, M.Dunin-Wąsowicz, Wychowanie w rodzinie i przedszkolu, 1995 nr IV

M.Kwiatowska, Podstawy pedagogiki przedszkolnej, WSiP  Warszawa 1985

L.Teryks, Przedszkole przychylne rodzicom, , RAABE , Warszawa 1997

 

Autor:  mgr Anna Trepa